مطالب توسط مدیریت سایت

معاون پژوهشی اندیشکده تمدن نوین اسلامی

دکتر محسن شیراوند تحصیلات:پسادکتری،فلسفه،دانشگاه تهراندکتری،فلسفه اخلاق زیستی، دانشگاه فدرال کازان روسیه کارشناسی ارشد،فلسفه ،دانشگاه اصفهانکارشناسی، فلسفه، دانشگاه اصفهان  مقالات علمی – پژوهشی: ۱-     چاپ مقاله علمی – پژوهشی “نقش آموزه های دینی در حل بحرانهای زیست محیطی” مجله علم و دین پژوهشگاه علوم انسانی – تهران ۲-     چاپ مقاله علمی – پژوهشی ” نقش و جایگاه آموزه های فرانسیس بیکن در […]

مدیر- اندیشکده

دکتر مسعود مطهری نسب   تحصیلات: دکتری، جامعه شناسی سیاسی ، دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد،علوم سیاسی ، دانشگاه اصفهان  کارشناسی، علوم سیاسی ، دانشگاه اصفهان مقالات علمی – پژوهشی: ۱)کاربرد نظریه وحدت در عین کثرت صدرایی در جامعه شناسی سیاسی معاصر ایران ۲)کاربرد تفکر انتقادی در نظام علمی و دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران ۳)راهبرد تمدنی […]