نوشته‌ها

معاون پژوهشی اندیشکده تمدن نوین اسلامی

دکتر محسن شیراوند

تحصیلات:
پسادکتری،فلسفه،دانشگاه تهران
دکتری،فلسفه اخلاق زیستی، دانشگاه فدرال کازان روسیه 
کارشناسی ارشد،فلسفه ،دانشگاه اصفهان
کارشناسی، فلسفه، دانشگاه اصفهان
 
 مقالات علمی – پژوهشی:

۱-     چاپ مقاله علمی – پژوهشی “نقش آموزه های دینی در حل بحرانهای زیست محیطی” مجله علم و دین پژوهشگاه علوم انسانی – تهران

۲-     چاپ مقاله علمی – پژوهشی ” نقش و جایگاه آموزه های فرانسیس بیکن در زایش بحران های زیست محیطی ” مجله مطالعات معرفتی دانشگاه اسلامی، تهران

۳-     چاپ مقاله علمی – پژوهشی “اخلاق زیست محیطی در حکمت متعالیه”  مجله اخلاق پزشکی دانشگاه شهید بهشتی – تهران

۴-     چاپ مقاله علمی – پژوهشی “بررسی و نقد نظریات اخلاق زیست‌محیطی با استفاده از قاعده بسیط‌الحقیقه” مجله پژوهشنامه اخلاق – قم

۵-     چاپ مقاله علمی – پژوهشی “بررسی و تبیین نظریه گایا و قاعده بسیط الحقیقه” حوزه اخلاق زیست محیطی  در مجله انسان شناسی دینی – قم

۶-     چاپ مقاله علمی – پژوهشی ” امکان تاسیس اخلاق پزشکی بر مبنای حکمت متعالیه”  مجله اخلاق زیستی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران

۷-       چاپ مقاله علمی – پژوهشی ” تحلیل اخلاق زیست محیطی بر اساس پارادایم معرفتی اسفار اربعه” مجله اخلاق زیستی دانشگاه شهید بهشتی – تهران

۸-      چاپ مقاله علمی – پژوهشی ” بررسی و تبیین اخلاق زیست محیطی با تطبیق مبانی فلسفی ملاصدرا و فرانسیس بیکن”  مجله اخلاق زیستی، دانشگاه شهید بهشتی – تهران

۹-     چاپ مقاله علمی – پژوهشی ” پارادایم اخلاق زیست محیطی در تفکر وحدت وجودی ابن عربی”  مجله پژوهش های اخلاقی – دانشگاه قم

۱۰- چاپ مقاله اسکوپوس             “The Role and Stance of Francis Bacon in Initiating” Environmental Crisis Occurrence Review of European Studies journal


11- چاپ مقاله علمی – پژوهشی “پیامدگرایی و وظیفه گرایی در آموزه های اسلام” مجله  اخلاق زیستی دانشگاه شهید بهشتی

۱۲- چاپ مقاله علمی – پژوهشی ” انسان شناسی فرانسیس بیکن و بحران های زیست محیطی”  مجله تاملات فلسفی، دانشگاه زنجان

۱۳- دریافت نامه پذیرش مقاله علمی – پژوهشی “بررسی اخلاق تکنولوژی و فنآوری با توجه به عناصر حوزه انسان شناسی” مجله انسان پژوهی دینی – قم
۱۴- دریافت نامه پذیرش مقاله علمی – پژوهشی ” نقد حقوق بیمار بر مبنای آراء حکمای اسلامی”، مجله اخلاق زیستی، دانشگاه شهید بهشتی
          ۱۵-  در دست بررسی مقاله علمی – پژوهشی ” بررسی اخلاق شهروندی و ارتباط آن با                      گردشگری پایدار ” مجله اخلاق زیستی، دانشگاه شهید بهشت
         ۱۶-  کسب عنوان مقاله برتر ” بررسی پیش فرض‌های مبناگرایانه مصلحان فرهنگی در پرتو تبیین              مبانی اسفار اربعه ملاصدرا” همایش ملی اسلام و ارزش های متعالی با تاکید برر  فرهنگ، دانشگاه          تربیت معلم شهید رجایی، تهران

 
کتابها:

۱- چاپ کتاب  “مبانی نظری اندیشه های سیاسی امام خمینی (ره)” انتشارات دانشگاه اصفهان – ۱۳۸۹
۲- چاپ کتاب” فلسفه و محیط زیست”  انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی – تهران – ۱۳۹۴